działalnosc-cudzoziemca

Działalność Gospodarcza Cudzoziemca w Polsce

Jak wynika z rejestru prowadzonego przez ZUS – Już w 2019 roku ponad 19 tysięcy obcokrajowców prowadziło w Polsce swój własny biznes, a w porównaniu z rokiem 2015 to wzrost prawie o 1/4. Nawet pomimo pandemii, w Polsce przybyło firm prowadzonych przez Cudzoziemców i na koniec 2020 roku było ich ponad 21 tysięcy. Znacząca większość obcokrajowców prowadzących w Polsce swój biznes to obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Co do zasady obywatele Państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na tych samych zasadach co obywatele Polscy.

Inaczej jest w przypadku osób spoza Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. By móc prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, Cudzoziemiec musi posiadać przynajmniej jeden z dokumentów wymienionych poniżej:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach,
  • status uchodźcy,
  • dokument ochrony uzupełniającej,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostawać w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • dokument ochrony czasowej w Polsce,
  • ważną Kartę Polaka.

W przypadku Cudzoziemców, którzy nie spełniają powyższych warunków, istnieją pewne ograniczenia w wyborze formy działalności. Osoby te mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Mają także prawo do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Warto dodać, że zgodnie z art. 142 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o Cudzoziemcach – Cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

Prowadzenie działalności przez Obywateli Zjednoczonego Królestwa

W związku z Brexitem, nieco inaczej obecnie wygląda sytuacja prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli Zjednoczonego Królestwa. Do końca okresu przejściowego, czyli do końca 2020 roku obywatele Wielkiej Brytanii mogli podejmować działalność gospodarczą na tych samych zasadach co obywatele Polscy.

Od stycznia 2021 roku – W przypadku obywateli UK, do których zastosowanie ma Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, ich dotychczasowe uprawnienia co do zasady zostają zachowane. Oznacza to, że mogą oni nadal wykonywać działalność gospodarczą na dotychczasowych zasadach.

Natomiast obywatele brytyjscy, którzy nie są objęci Umową o wystąpieniu, ani regulacjami dotyczącymi brytyjskich pracowników delegowanych na terytorium Polski do dnia 31 grudnia 2020 r. są traktowani jak obywatele państw trzecich, w zakresie dostępu do polskiego rynku pracy. Powyższe oznacza, że obywatele brytyjscy, którzy chcą prowadzić w Polsce własną działalność gospodarczą, a nie są beneficjentami Umowy o wystąpieniu – muszą posiadać określony status pobytowy uprawniający do założenia działalności w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *